Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

TheTV - Channel - Cổ nhạc Vàng videos

05:13 Hoàng Đông | Bông Ô Môi
3K+ views | 3 days ago  
05:40 Thu Vân | Lôi Vũ
4K+ views | 1 week ago  
08:35 Út Phấn | Hát về Mẹ
204 views | 1 week ago  
07:39 Ngọc Lan | Ai khổ vì ai
453 views | 1 week ago  

TheTV in 90 countries


Categories