Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video top 5 khẩu súng lục được cồng đồng cf yêu thích

TheTV.info
09:29   |   615 views   |   today at 16:00

Transcription

 • you
 • you
 • you
 • [Applause]
 • [Music]
 • [Applause]
 • [Applause]
 • [Applause]
 • [Music]
 • [Applause]
 • [Music]
 • [Music]
 • [Music]
 • [Applause]
 • you

Download subtitle

Description

đây là bản offline lấy từ phiên bản thật ra nên uy lực đều giống cf thật nhá ae

Popular this week

Related videos

TheTV in 90 countries


16 main categories