Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

Video Akatisto giesmė Vilniuje (Aušros Vartai) - 2017.11.16

TheTV.info
32:36   |   1K+ views   |   today at 05:12

Description

Himnas Akatistas yra vienas gražiausių Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei. Šis himnas priklauso Rytų Bažnyčios tradi­cijai. Beveik visa rašytinė tradicija šį himną pateikia neįvardydama autoriaus. Lotyniškoji jo versija, apie 800-uosius metus redaguo­ta Venecijos vyskupo Kristupo, sako, kad autorius yra Germanas iš Konstantinopolio, miręs 733 metais. Tradicija Akatisto atsira­dimą sieja su VII a. pradžios avarų žygiu prieš Konstantinopolį. Miesto apgultis buvus labai nuožmi. Žmonės, matydami žymią priešų jėgų persvarą, kaip niekad suvokė savo bejėgiškumą ir šau­kėsi Dievo pagalbos bei Mergelės Marijos užtarimo. 626 m. avarų antpuolis vadovaujant karvedžiui Heraklėjui buvo stebuklingai atremtas. Padavimas byloja, kad pergalės proga Konstantinopo­lio diakonas Georgijus Pisidas, tarnavęs Blachernuose esančios Dievo Motinos bažnyčioje, sukūrė himną Akatistą, apgiedantį Apreiškimą Mergelei Marijai ir Dievo Sūnaus Įsikūnijimo slėpinį. Tame himne taip pat apgiedama ir stebuklinga Mergelės Marijos pagalba apgultiesiems:

Tave, Karžyge nenugalimoji,

Už pergales padėkos liaupsėm apgiedu aš, Tavo miestas,

Kurį nuo negandų visų išvadavai,

O Dievo Gimdytoja! (1 kond.)

Padavimas pasakoja, kad Akatistas pirmą kartą giedotas Blachernų Dievo Motinos bažnyčioje, kurioje iki XVI a. pabaigos buvo ikona, vaizduojanti, kaip Dievo Motina imperatorių Heraklėją lydi į mūšį prieš avarus. Vienas padavimų pasakoja, kad patriarchas Sergijus II, atrėmus apgultį, Akatistą įsakęs giedoti miesto aikštėje kaip padėką Dievo Motinai už stebuklą.
Kiti padavimai sako, kad šias liaupses Dievo Motinai sukūręs patsai tuometinis Konstantinopolio patriarchas Sergijus II ar gar­susis bažnytinių giesmių kūrėjas šv. Romanas Gražiagiesmis, gy­venęs VI a, pabaigoje.

Popular this week

Related videos

12:15 Akatist
20K+ views  

TheTV in 90 countries


16 main categories